1. Shehadeti – thelbi i jetës së muslimanit

1. Shehadeti – thelbi i jetës së muslimanit

“Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve, që t’ua vënë veshin.” (Ibrahim: 24-25). Ky ajet e përngjet fjalën e mirë/kelimeh tajibbehme shehadetin/dëshminë, ndërsa pemën e mirë me besimtarin. Dëshmia në brendinë e...

2 . Namazi dhe disposzitat e tij

2 . Namazi dhe disposzitat e tij

Falja e namazit është kushti i dytë dhe më i rëndësishëm i fesë Islame pas dëshmisë së shehadetit. Pesë namazet ditore janë bërë farz për çdo mysliman, burrë apo grua në natën e Miraxhit. Namazi është një adhurim që bëhet për të zbatuar urdhrin e Allahut. Zbatimi i urdhrave të Allahut i jep njeriut prehje e qetësi. Namazi është mes Zotit dhe robit të Tij, një përmendje, një lutje, një përgjërim...

3. Zekati – Kushti i tretë i fesë islame

3. Zekati – Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet – adhurim – që i kushtohet Allahut të lartëmadhëruar, dhe njëkohësisht është institucion mjaft i rëndësishëm dhe i dobishëm për myslimanët. Përmes kryerjes së këtij obligimi, myslimani e pastron jo vetëm shpirtin e tij, por edhe pasurinë që ia ka dhuruar dhe mundësuar Allahu i gjithmëshirshëm. Në Kur’an...

3. Agjërimi – Rregullat e agjërimit të Ramazanit

3. Agjërimi – Rregullat e agjërimit të Ramazanit

Agjërimi është prej adhurimeve të vjetra ku e njohën të gjitha fetë qiellore. Të gjitha legjislaturat e shpallura prej Zotit agjërimin e kishin pjesë të asaj feje.Allahu në ajetin Kuranor që e obligon agjërimin për muslimanët, tregon se agjërimi ishte adhurim edhe i popujve të mëparshëm duke thënë: = O ju të cilët keni besuar, u është bërë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për...

5. Haxhi – vlera dhe dobitë e tij

5. Haxhi – vlera dhe dobitë e tij

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, zotëriun e mbare njerëzimit! Kjo është një ligjëratë e shkurtër mbi haxhin, vlerën, dobitë dhe diç nga dispozitat e tij.   Kur është obliguar haxhi? Haxhi është obliguar në vitin e nëntë pas hixhrit, ne vitin e delegacioneve, në të cilin zbriti kaptina Ali Imran, ku ndër të tjera qëndron: " ولله على الناس حج البيت...