Çfare është
identiteti?
Përgjig je e pyetjes:
Kush jam unë? Identiteti njerëzor karakterizohet nga disa nivele apo shtresa identitare brënda vetes të cilat të gjitha së bashku ndihmojnë në ndërtimn e identitetit të përgjithshëm të një personi.Njerëzit kanë disa përkatësi, i përkasin një qyteti, një lag je, një mbiemri, një kategorie sociale,një shteti, një karakteri të caktuar, një minoriteti etj. por vetëm disa prej këtyre përkatësive janë themelore në ndërtimn e identietit të një individi apo grupi njerëzish.Nëse dikush