Kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion
2022 – 2026

Fehim ef. ABAZI

Kryetar - Imam

Visar IGRISHTA

Nën-kryetar

Hatim MAZREKU

Kordinator

Nusret BEKIRI

Zëdhënës

Rami BAFTIAJ

Përgjegjës për organizime

Halil HOXHA

Kontabilitst

Shkodran MEMETI

Sekretar

Organi mbikqyrës dhe verifikus

Xhevdet LIMANI

Shemsi AJRULI

Erzen SUSURI

Abedin DEMA

Saqip MAKSUTI