qendra shqiptare për integrim, kulturë dhe religjion

Organet
 1. Kuvendi i Përgjithshëm
 2. Kryesia e Qendrës (xhamisë)
 3. Komisioni Përgjegjës

Kuvendi i përgjithëshëm

 1. Kuvendi është organi më i lartë i Qendrës Islame Shqiptare.
 2. Kuvendi, për mbledhjen e tij të rregullt tubohet njëherë në vit.
 3. Kuvendi mund të tubohet për ndonjë mbledhje të jashtëzakonshme, më kërkesën e Kryesisë së Qendrës (xhamisë), ose nga një e treta e anëtarëve të Kuvendit të Përgjithshëm.
 4. Në Kuvend marrin pjesë, anëtarët e nderit dhe anëtarët aktiv.
 5. Për çdo propozim të rendit të ditës, duhet lajmëruar Kryesin e Qendrës (xhamisë) dy muaj para datës së tubimit të Kuvendit të Përgjithshëm.
 6. Kryesia e Qendrës (xhamisë), i dërgon ftesat me shkrim Kuvendit të Përgjithshëm, si dhe të gjithë anëtarëve, një muaj para datës së paraparë. Në ftesë propozohet rendi i ditës.
 7. Çdo vendim, i cili nuk ka të bëjë me statutin e Qendrës(xhamisë), mund të merret parasysh me votimin e shumicës absolute të anëtarëve të pranishëm (50%+1 votë).
 8. Çdo vendim, që ka të bëjë me statutin e Qendrës (xhamisë), nuk mund të merret parasysh në rast se nuk është i votuar nga dy të tretat, plus një vote(2/3+1 votë) të anëtarëve të pranishëm.
 9. Kuvendi, definon (përcakton) politikën e Qendrës Islame Shqiptare.
  10. Bën zgjedhjen e anëtarëve, prej shtatë (7) anëtarësh, të Kryesisë së Qendrës(xhamisë) për çdo dy vjet.
  11. Merrë vendim për shkarkimin e Kryesisë së Qendrës (xhamisë) para se ti skadon afati . 11.a. Vendimi do të shqiptohet, në qoftë se është i votuar nga 50% të pranishmëve plus një (1) vote.
  12. Kuvendi, zgjedh tre (3) anëtarë zëvendës të Komisionit të Përgjegjës, të cilët gëzojnë të drejtën e zëvendësve,  në rast mungese të vazhdueshme të anëtarëve të këtij organi.
  13. Zgjedh tre (3) anëtarë të Komisionit Përgjegjës me një mandate dy (2) vjeçar.
  14. Bën aprovimin e bilancit aktiv dhe financiar të Qendrës(xhamisë).
  15. Vendos për pranimin e anëtarëve të nderit.
  16. Cakton verifikuesit e xhiro-llogarisë,  prej dy anëtarëve(2).
  17. Cakton shumën e anëtarësisë për vitin e ardhshëm.

Komisioni Përgjegjës

 1. Komisioni Përgjegjës zgjidhet për një afat dy (2) vjeçar, të përsëritshëm.
 2. Përbëhet prej tre (3) anëtarëve.
 3. Ka për detyrë pranimin e anëtarëve, si dhe përjashtimin eventual të tyre.
 4. Ky Komision mund të tubohet sipas nevojës, dhe për rezultatet e arritura e informon Kryesinë e Qendrës (xhaminë).

Arka

 1. Qendëra Islame Shqiptare, do të funksionoj dhe zhvilloj aktivitetin e saj përmes
  pagesës  së anëtarësisë,
  – nga të ardhurat e aktiviteteve
  ,
  si dhe nga dhuratat (ndihmat) e bëra pa ndonjë kushtëzim.
 2. Në qoftë se ndihmat janë prej organeve shtetërore jo zvicerane, Kuvendi i Përgjithshëm do të vendos për pranimin, ose refuzimin e tyre.
 3. Secili prej anëtarëve të Qendrës (xhamisë), ka të drejtë të konsultojë llogaritë e Qendrës (xhamisë).

Shuarja e Qendrës

 1. Qendëra Islame Shqiptare, mund të pushon aktivitetin e sajë në bazë statutare, përmes votimit në Kuvendin  e Përgjithshëm.
 2. Vendimi për shuarjen e Qendrës do të merret parasysh, në qoftë se është e votuar nga dy të tretat (2/3) e anëtarëve të pranishëm plus një (1) votë.
 3. Në rast të shurajes, pasuritë e Qendrës Islame Shqiptare, do ti dorëzohen një shoqate islamike, e cila i posedon të njëjtat kritere të veprimit.